Sedm uší zvířetníku░Seven Ears Of Zodiac   

 

(2007, 32 min., bar. & ČB░color & BW, česky░Czech, super8)

 

Spoluautorka░In collaboration with: Viola Ježková

 

Vzali jsme mapu města v samém srdci Evropy. Položili jsme na stůl město, ve kterém žijeme░We took a map of a city in the heart of Europe. We put the city we live in on the table:

 

Černá čára ukazuje hranice nejmenší metropole na světě.░Black line shows limits of the smallest metropolis in the world:

 

Byl nalezen a vytyčen největší možný kruh, který se do těchto mezí vejde.░The largest possible circle that fits into these limits was found and delineated:

 

Kruh představuje mapu oblohy se sedmi souhvězdími zvěrokruhu, která lze pozorovat během celého roku na severní polokouli: Panna, Lev, Býk, Beran, Blíženci, Ryby a Rak.░The circle stands for a map of the sky with seven zodiac constellation that can be observed during the whole year on the northern hemisphere: Virgo, Leo, Taurus, Aries, Gemini, Pisces and Cancer:

 

Mapa oblohy byla překryta kruhovým výběrem mapy Prahy.░The map of the sky was superposed on a circular selection of the map of Prague:

 

Sedm nejjasnějších hvězd souhvězdí ukázalo na sedm "uší" zvěrokruhu - míst natáčení filmu. Našli jsme nebe na Zemi.░Seven most lucent stars of the constellations pointed out seven “ears” of zodiac – places of the film shooting. We have found Heaven on the Earth:

 

Proč "uši"? Chtěli jsme vytvořit zvukovou a obrazovou "mapu" našeho města, která by nějakým způsobem odrážela hvězdný řád, která by nějakým způsobem umístila nebe na Zemi. Měli jsme mikrofon, 8mm kameru a dva ThereminVoxy, které jsme použili jako lapače genia loci.░Why “ears”? We wanted to create a sound and image “map” of our city, that would somehow reflect the star order, that would somehow put the Heaven on the Earth. We had a microphone, 8mm camera and two ThereminVoxes, that we used as a genius loci catchers.

 

Co je ThereminVox? Jedná se o první plně elektrický hudební nástroj, první syntezátor zkonstruovaný L. S. There-minem v prvních letech nově vzniklého bolševického Sovětského svazu. Původně byl stroj navržen jako snímač pohybu v prostoru. Pracuje na bázi rádiových vln, a tak někdy zachycuje nejen změny rádiového pole způsobené nějakým objektem, ale i běžné rádio.░What is a ThereminVox? It is a first fully electric musical instrument, first synthesizer constructed by L. S. There-min in the earaly years of newly estabilished bolshevic Soviet Union. The machine was originally designed as a sensor of a movement in the space. It works on base of radio waves and thus sometimes catches not only the changes of radio field caused by any object but regular radio as well.

 

Pomocí dlouhých drátů jsme přístroje mírně upravili, aby fungovaly spíše jako "vesmírné lapače". Vytvořili jsme film o pražské periferii. Zvuková stopa filmu se skládá z rozhovorů, městské atmosféry, náhodně zachyceného rozhlasového vysílání a hlavně zvuku ThereminVox, který se na oněch sedmi "hvězdně určených" místech liší.░Using long wires we accomodated slightly the instruments for functioning more like “space catchers”. We created a film about Prague outskirts. The soundtrack of the film consists of interviews, city stmospheres, accidentally captured radio transmissions and mainly ThereminVox sound that differs on those seven “starly determinated” places.