Pomocník v zapadlé gubernii░Helper In Godforsaken Guberniya   

 

(společná výstava░collective exhibition, Studio Hrdinů, Praha, 2013-2014)

 

 

Kurátorka░Curator: Tereza Sochorová Horáková

 

 


360 000 obyvatel░360 000 inhabitants

 

 Výpomoc░Helping

 

 Kabinet░Cabinet

 

 


Zvonek░Bell

 

 Panna░Virgin

 

 
Patáčky░Patáčeks

 

 

Zvukový film "Резать-клеить"░Sound film "Резать-клеить"

 

 Domorodci a psí srst░Natives and dog hair

 

 Kultura░Culture

 

 Směšovač░Blender

 

 


UÚŮ

 

 Půdorys░Floorplan

 

 


Červ░Worm

 

 

Výchozí text (Ondřej Vavrečka):
„Na nosítkách, které tlačily do kyčlí každého člověka, se večer konalo společné zažínání tukových svic. Po operacích, které zde zanechaly své naznačené stopy tím, že potřísnily jejich horní rovný povrch, se nemocnice na delší dobu z mnoha důvodů nepoužívala. Po napravení celé znejasněné situace kolem kostní moučky z nosních chrupavek násosků se čile rozproudily dobytčí protesty, které chtěly odhalit všechny naslibované kontexty procesu příčného naštosování pacientů, jež následují nečistému zúčtování s prostěradly. Za potem kousavé noci bezmála smrtelných výzkumů mrtvé tělesnosti odsunutého osudu, jež lascivně odsoudil brzké trousily na robustním vnitřním eskalátoru, pyšný hlíst nezvladatelně zasykl (což zaznělo kluzce) na osikovou haluz, na tubus nadusaného držadla, jejichž nevyléčitelně nastuzeného loudila zastavil právě nastoupivší asistent. Jakmile se sem, kde na zemi se všemi jistými volnostmi zasvitl paprsek potravinového komisaře, přiblížil symbol se zakříženým příborem, smetlo strnišťnaté hromovisko prostinký bonet z uzdraveného kloubu a rozkládalo: „Však dost na tom, že postele byly dost velké, aby se v nich poztrácely předměty, které se obyčejně vkládají do kapes, jejichž obsah je již při prvním obsazení krásně zalistován do starých, ještě propisovacích úředních listin.“

Starting text (Ondřej Vavrečka):
"In the evening, on stretchers that pressed into each person's hips, a communal burning of fat clamps took place. After the operations that had left their indicated marks by staining their upper flat surface, the hospital was not used for a long time for many reasons. After the whole confused situation surrounding the bone meal from the nasal cartilages of the nasal hairs was rectified, cattle protests were vigorously launched to expose all the promised contexts of the process of cross-bearing patients following the unclean showdown with the sheets. In the sweat of a biting night of near-deathless explorations of the dead corporeality of displaced fate, which lasciviously condemned early trousers on the sturdy inner escalator, the proud creep stuck uncontrollably (which sounded slippery) on the aspen heap, on the tube of the bloated handle, whose incurably strung-out loudil was stopped by the just-boarded assistant. Here, where on the ground with all the certain liberties the food-commissioner's beam shone, as the symbol with the crossed cutlery approached, the stubbly thunderbolt swept the plain bonnet from the healed joint and decomposed: "Enough, however, that the beds were large enough to lose in them the articles which are usually placed in pockets, the contents of which are already beautifully foliated in old official papers, still in penmanship, when first occupied."