POČÁTEK A LEV░BEGINNING AND LION / ORIGIN ALEPH    

 

(2009, bar. & ČB░color & BW, 124 min., 16 mm > video)

 

 

 

nominován na cenu A. N. Stankoviče, 2009
nomination of the A. N. Stankovič prize, 2009

 

Další plakáty░Other posters:


 

Experimentální dokumentární film o hledání počátku v zemi Lva – v Česku. Scénářem k tomuto filmu je dvacet dva písmen hebrejské abecedy. Každé z nich představuje určitý obraz (například hlavu býka, dům, velblouda atd.). Tyto obrazy – ztvárněné různorodou skutečností naší země – se pak jeden po druhém ve filmu vynořují a vytvářejí „příběh“ filmu. Jelikož se film snímal v roce 2008, promítly se do něj též události „osmičkových“ roků: 1918, 1938, 1948, 1968. Jsou do filmu vloženy podle toho, jak v kalendáři následují jednotlivé měsíce těchto událostí: únor, srpen, září, říjen… Osa a poloosa.

Hlavním principem filmu je analogie. Pohyb je ručen jak rozmanitostí jednotlivých protagonistů, tak racionálně-intuitivní střihovou skladbou. Například na začátku filmu je scéna, ve které vystupuje duchovní vůdce a dav jeho přívrženců. Jejich setkání se odehrává na hoře Říp. Tato scéna je prostřihnutá obrazem jezírka, ve kterém je navršený ostrůvek – kopeček vizuálně podobný Řípu. Jezírko se nachází v železárnách a krátce o něm promluví jejich zaměstnanec.

Film začíná příletem k hoře Říp, kde praotec Čech naši zemi vyměřil. Vyměříme chrám na půdorysu dvaceti dvou kružnic, pak. postupujme po místech, kde se otiskl býk (a vůl), což je filmový pendant k prvnímu písmenu abecedy – alefu. Přes den armády ve vojenském prostoru Bahna, Vyšehrad mírnou oklikou, Šárku – skálu dívčích válek, vršek Erš, kde je podle legendy pohřben hrdina lucké války Tyr, na cestu do městyse Počátky, kde se pouštíme do hledání Počátku, a když nacházíme, myslíme na lidskou duši a hledáme střed světa fyzicky. V českém prostoru. Čech odjede na Karlštejn, pak Písecká brána a Václavské náměstí a ruiny Výstaviště a pohřebiště z 5. století v Praze-Zličíně. Uvaří se něco na zub, ani se to nesní a potom píseň…

„… Holko, mám tě rád, ty, co jsi vyrostla v krabici s vatou…“

Vychází slunce.

 

An experimental documentary about the search for the beginning in the land of the Lion - the Czech Republic. The script for this film is the twenty-two letters of the Hebrew alphabet. Each of them represents a certain image (for example, the head of a bull, a house, a camel, etc.). These images - represented by the diverse realities of our country - then emerge one by one in the film and create the "story" of the film. Since the film was shot in 2008, it also reflects the events of the "eight" years: 1918, 1938, 1948, 1968. They are inserted in the film according to the calendar months of these events: February, August, September, October... Axis and semi-axis.

The main principle of the film is analogy. The movement is ruled by both the diversity of the individual protagonists and the rational-intuitive editing. For example, there is a scene at the beginning of the film that features a spiritual leader and a crowd of his followers. Their meeting takes place on Mount Říp. This scene is intercut with an image of a small lake in which there is a mounded island - a hill visually similar to Říp. The pond is located in the ironworks and is briefly discussed by an employee.

The film begins with the arrival at Mount Říp, where the forefather of Bohemia surveyed our land. We measure the temple on a plan of twenty-two circles, then proceed to the places where the bull (and ox) was imprinted, which is the film's pendant to the first letter of the alphabet - the aleph. Through the army day in the military area of Bahna, Vyšehrad in a slight detour, Šárka - the rock of the girls' wars, the top of Erš, where according to legend the hero of the Luka war, Tyr, is buried, on the way to the town of Počátky, where we embark on a search for the Beginning, and when we find it, we think of the human soul and look for the centre of the world physically. In Czech space. The Czech goes to Karlstejn, then the Pisek Gate and Wenceslas Square and the ruins of the Exhibition Grounds and the 5th century burial ground in Prague-Zličín. A snack is cooked, not even eaten, and then a song...

"... Girl, I love you, you who grew up in a box of cotton wool..."

The sun is rising.

 

Ve filmu účinkují: kabalista (Ladislav Moučka), astrofyzik (Jiří Grygar), biolog (Jiří Sádlo), teolog (Milan Balabán), metalurg, spisovatel (Otomar Dvořák), rybáři, umělkyně (Karolína Heřmánková), hasiči, starosta (Tomáš Chalupa), velbloudi, babičky, politický aktivista (Jan Šinágl), Holanďánci, Čech (Vladimír Čech), učitelka, komparatistka (Vendula Neumannová), antikvář (Lubomír Samek), archeolog (Jiří Vávra), vzduchoplavci, polyglot (Jaroslav Formánek), maminka, speleologové, lukostřelec (František Hegedüs), děkan (Michal Stehlík), guru (Tomáš Pfeifer), gurmán, kustodka a alter ego. A další. |

The film stars: cabalist (Ladislav Moučka), astrophysicist (Jiří Grygar), biologist (Jiří Sádlo), theologian (Milan Balabán), metallurgist, writer (Otomar Dvořák), fishermen, artist (Karolína Heřmánková), firemen, mayor (Tomáš Chalupa), camels, grandmothers, political activist (Jan Šinágl), Dutchmen, Czech (Vladimír Čech), a teacher, a comparatist (Vendula Neumannová), an antiquarian (Lubomír Samek), an archaeologist (Jiří Vávra), aerialists, a polyglot (Jaroslav Formánek), a mother, cavers, an archer (František Hegedüs), a dean (Michal Stehlík), a guru (Tomáš Pfeifer), a gourmet, a curator and an alter ego. And others.

 

Scénosled filmu░Storyboard of the film:

 

Prvních 9 minut filmuFirst 9 minutes of the film

 

O filmu napsali Ondřej Sýkora a Otomar Dvořák.
Texts about film by Ondřej Sýkora and Otomar Dvořák.